Portal Wtorek - 22 maja 2018 Emila, Heleny, Romy      "Najwiêksz± satysfakcj± w ¿yciu jest ¶wiadomo¶æ, ¿e siê nikogo nie skrzywdzi³o". Anyfanes
Szukaj     Szukaj wg bran¿
Powiêksz +


  Gor±cy temat ...
Niezast±piona rola chrze¶cijañstwa na Bliskim Wschodzie

Chrze¶cijanie musz± pozostaæ na Bliskim Wschodzie, gdy¿ s± gwarantami zachowania tam pokoju. Spe³niaj± rolê buforu bezpieczeñstwa i mediatorów miêdzy s ....

  Gor±cy temat ...
IPN przedstawi kolejne inicjatywy zwi±zane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci

Instytut Pamiêci Narodowej w Centrum Edukacji IPN „Przystanek Historia” w Warszawie przedstawi dzi¶ kolejne inicjatywy zwi±zane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskê ni ....

  Gor±cy temat ...
Min. J. Czaputowicz z wizyt± w Stanach Zjednoczonych

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz rozpocznie dzi¶ wizytê w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie spotka siê m.in. z amerykañskim sekret ....

  Gor±cy temat ...
[TYLKO U NAS] Prezydent RP: Ograniczenie prawa weta w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ jest potrzebne

Ograniczenie prawa weta w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ jest bardzo potrzebne – oceni³ prezydent Andrzej Duda, w wywiadzie udzielonym TV Trwam, transmitowan ....
 Aktualno¶ci
21/05 Niezast±piona rola chrze¶cijañstwa na Bliskim Wschodzie
21/05 IPN przedstawi kolejne inicjatywy zwi±zane z obchodami stulecia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci
21/05 Min. J. Czaputowicz z wizyt± w Stanach Zjednoczonych
21/05 [TYLKO U NAS] Prezydent RP: Ograniczenie prawa weta w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ jest potrzebne
 Duchowo¶æ, Religia, Ko¶ció³
21/05 Tyle wart cz³owiek, ile to, czego szuka, do czego siê przywi±zuje...

 Waluty
Kursy ¶rednie walut NBP 2018-05-21
waluta
skup
sprzeda¿
¶redni
USD3.6216 3.6948 3.6582
GBP4.8753 4.9737 4.9245
EUR4.2578 4.3438 4.3008
 © Wszelkie prawa zastrze¿one - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: [email protected]


www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozio³   Limanowa   Muzeum   Wies³aw Janczyk - Pose³ na Sejm