Portal Piatek - 18 stycznia 2019 Beatrycze, Ma³gorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokor± wszystko zwyciê¿ysz" - Fiodor Dostojewski
Szukaj     Szukaj wg bran¿
Powiêksz +


  Gor±cy temat ...
Brak porozumienia miêdzy LOT a zwi±zkowcami

Zwi±zki zawodowe nie przyjê³y propozycji p³acowej LOT-u. Tym samym nie wpracowano porozumienia.


....

  Gor±cy temat ...
Od godz. 17.00 w ca³ym kraju ¿a³oba narodowa

Dzi¶ w Gdañsku dalszy ci±g uroczysto¶ci ¿a³obnych prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza. W zwi±zku z jego tragiczn± ¶mierci±, decyzj± prezydenta An ....

  Gor±cy temat ...
Rozpoczyna siê dzi¶ Tydzieñ Modlitw o Jedno¶æ Chrze¶cijan

Pod has³em „D±¿ do sprawiedliwo¶ci” rozpoczyna siê dzi¶ Tydzieñ Modlitw o Jedno¶æ Chrze¶cijan. W tym czasie wyznawcy Chrystusa na ca³ym ¶wiecie sp ....

  Gor±cy temat ...
Od poniedzia³ku zostaje wznowiony nabór wniosków do programu "Czyste Powietrze"

Od poniedzia³ku ponownie rusza nabór wniosków do rz±dowego programu „Czyste Powietrze”. Bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski o dotacje lub p ....

  Gor±cy temat ...
Zaostrzenie przepisów o cudzoziemcach

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach trafi³ do trzeciego czytania. Nowe przepisy maj± wyeliminowaæ tzw. turystykê pobytow± i uniemo¿liwiæ sprowadz ....

  Gor±cy temat ...
Ustawa o Sieci Badawczej £ukasiewicz czy wybór uzupe³niaj±cy cz³onka Trybuna³u Stanu tematami posiedzenia Sejmu

Sejm kontynuuje dwudniowe posiedzenie. W harmonogramie prac znajdzie siê m.in. pierwsze czytanie projektu ustawy o Sieci Badawczej £ukasiewicz oraz wyb& ....

  Gor±cy temat ...
Gdañsk: dzi¶ rozpoczynaj± siê uroczysto¶ci pogrzebowe prezydenta Adamowicza

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wezm± udzia³ w sobotnich uroczysto¶ciach pogrzebowych prezydenta Paw³a Adamowicza. A ju¿ dzi¶ gdañsc ....

  Gor±cy temat ...
Debata europos³ów nt. sposobu wyj¶cia Wielkiej Brytanii z UE

Kompromis, wyj¶cie bez umowy czy twardy Brexit? Europos³owie dyskutowali w ¶rodê w Strasburgu nad ró¿nymi scenariuszami rozwodu Wielkiej Brytanii z Uni ....

  Gor±cy temat ...
¯eglarski ulubieniec - czyli s³ów kilka o czarterze jachtów w Chorwacji

Rovinij, Pula, Dubrownik, Primošten, Szybenik… to tylko kilka miejscowo¶ci, które najczê¶ciej wybieraj± Polacy na swoje wakacje. Chorwacja jest jed ....
 Aktualno¶ci
18/01 Brak porozumienia miêdzy LOT a zwi±zkowcami
18/01 Od godz. 17.00 w ca³ym kraju ¿a³oba narodowa
18/01 Rozpoczyna siê dzi¶ Tydzieñ Modlitw o Jedno¶æ Chrze¶cijan
18/01 Od poniedzia³ku zostaje wznowiony nabór wniosków do programu "Czyste Powietrze"
17/01 Zaostrzenie przepisów o cudzoziemcach
17/01 Ustawa o Sieci Badawczej £ukasiewicz czy wybór uzupe³niaj±cy cz³onka Trybuna³u Stanu tematami posiedzenia Sejmu
17/01 Gdañsk: dzi¶ rozpoczynaj± siê uroczysto¶ci pogrzebowe prezydenta Adamowicza
17/01 Debata europos³ów nt. sposobu wyj¶cia Wielkiej Brytanii z UE
14/01 ¯eglarski ulubieniec - czyli s³ów kilka o czarterze jachtów w Chorwacji
 Duchowo¶æ, Religia, Ko¶ció³
18/01 Jak odnale¼æ pokój?
18/01 Dzieñ, który zapisa³ siê w historii Monagrillo - relacja z kolejnego dnia diecezjalnych dni M³odzie¿y
17/01 Piastowanie ¶wiata
17/01 Papie¿ Franciszek: Powiedzenie "Abba" jest czym¶ o wiele bardziej intymnym i poruszaj±cym ni¿ jedynie nazywanie Boga "Ojcem"

 Waluty
Kursy ¶rednie walut NBP 2019-01-18
waluta
skup
sprzeda¿
¶redni
USD3.7248 3.8000 3.7624
GBP4.8107 4.9079 4.8593
EUR4.2414 4.3270 4.2842
 © Wszelkie prawa zastrze¿one - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl


www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozio³   Limanowa   Muzeum   Wies³aw Janczyk - Pose³ na Sejm