Portal Czwartek - 18 pazdziernika 2018 Hanny, Klementyny, £ukasza     "Jest tylko jedno lekarstwo na du¿e k³opoty - ma³e rado¶ci" - Karl Waggerl
Szukaj     Szukaj wg bran¿
Powiêksz +


  Gor±cy temat ...
"Milion dzieci modli siê na ró¿añcu

Ka¿dego roku 18 pa¼dziernika na wszystkich kontynentach dzieci modl± siê na ró¿añcu w intencji pokoju. Po raz kolejny akcja „Milion dzieci ....

  Gor±cy temat ...
Frans Timmermans znów atakuje Polskê

Frans Timmermans znów atakuje nasz kraj. Wiceprzewodnicz±cy Komisji Europejskiej powiedzia³, ¿e sytuacja dotycz±ca praworz±dno¶ci w Polsce siê po ....

  Gor±cy temat ...
[TYLKO U NAS] Prof. J. Kawecki o sposobie g³osowania w wyborach samorz±dowych: Na ka¿dej karcie do danego organu powinni¶my wybraæ tylko jedno nazwisko

Na listach umieszczeni s± kandydaci i po lewej stronie nazwiska kandydata znajduje siê kratka. Na ka¿dej karcie do danego organu powinni¶my wybraæ tylko ....

  Gor±cy temat ...
[TYLKO U NAS] S. Karczewski: Pontyfikat Jana Paw³a II to wydarzenie, którego nie do¶wiadczy ju¿ ¿adne inne pokolenie

André Frossard napisa³, ¿e byli¶my ¶wiadkami wydarzenia, które nie przytrafi siê ju¿ ¿adnemu pokoleniu. To chyba dobre sformu³owanie. A sk ....
 Aktualno¶ci
17/10 "Milion dzieci modli siê na ró¿añcu
17/10 Frans Timmermans znów atakuje Polskê
17/10 [TYLKO U NAS] Prof. J. Kawecki o sposobie g³osowania w wyborach samorz±dowych: Na ka¿dej karcie do danego organu powinni¶my wybraæ tylko jedno nazwisko
17/10 [TYLKO U NAS] S. Karczewski: Pontyfikat Jana Paw³a II to wydarzenie, którego nie do¶wiadczy ju¿ ¿adne inne pokolenie
 Duchowo¶æ, Religia, Ko¶ció³
17/10 Duch nierz±du
17/10 Dobieg³ koñca drugi dzieñ Miêdzynarodowego Seminarium "Polityka klimatyczna ¶wiata w ¶wietle porozumienia paryskiego" w Tucznie

 Waluty
Kursy ¶rednie walut NBP 2018-10-17
waluta
skup
sprzeda¿
¶redni
USD3.6587 3.7327 3.6957
GBP4.8370 4.9348 4.8859
EUR4.2445 4.3303 4.2874
 © Wszelkie prawa zastrze¿one - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: [email protected]


www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozio³   Limanowa   Muzeum   Wies³aw Janczyk - Pose³ na Sejm