Portal Czwartek - 16 sierpnia 2018 Joachima, Nory, Stefana     "Lepiej zapaliæ ¶wieczkê ni¿ narzekaæ na ciemno¶æ." Przys³owie chiñskie
Szukaj     Szukaj wg bran¿
Powiêksz +


  Gor±cy temat ...
[TYLKO U NAS] Prof. J. Odziemkowski o Bitwie Warszawskiej: To by³ ogromny sukces, który w³a¶ciwie ocali³ pañstwo i naród takim, jakim jest

By³ to ogromny sukces. On w³a¶ciwie ocali³ pañstwo, ocali³ naród takim, jakim jest, ze swoimi wadami, brakami. Gdyby¶my wtedy przegrali, nie wiadomo, c ....

  Gor±cy temat ...
Prezydent zdecyduje w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze dzi¶ prezydent podejmie decyzjê w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Jak poinformowa³ rzecznik prezydenta Krzysztof £apiñski ....

  Gor±cy temat ...
2,5 proc. PKB na obronno¶æ? Prezydent: Jestem optymist±

O potrzebie zwiêkszenia wydatków na obronno¶æ, modernizacji polskiej armii i sta³ej obecno¶ci wojsk amerykañskich w naszym kraju mówi³ w  ¶ ....

  Gor±cy temat ...
[TYLKO U NAS] L. ¯ebrowski: Nasza historia sk³ada siê z dramatycznych sytuacji

Nasza historia jest tak uwydatniana, bo sk³ada siê z dramatycznych sytuacji: albo walk zwyciêskich, albo przegranych, dlatego ¿e le¿ymy w bardzo szczegó ....

  Gor±cy temat ...
Rzecznik Episkopatu: 15 sierpnia okazj± do dziêkczynienia za stulecie niepodleg³o¶ci Polski

Niewiele brakowa³o, by¶my stracili niepodleg³o¶æ zaledwie dwa lata po jej odzyskaniu. Grozi³a nam kolejna okupacja, gdyby nie zwyciêstwo nad bolszewikami w 19 ....

  Gor±cy temat ...
Komercyjne loty w kosmos

Amerykañska firma SpaceX przedstawi³a czterech astronautów, którzy ju¿ wkrótce polec± w kosmos statkiem Crew Dragon. To bêdzie pierw ....

  Gor±cy temat ...
[TYLKO U NAS] Prof. W. Wysocki: Bitwa Warszawska ma olbrzymie znaczenie cywilizacyjne

Gdyby Bolszewikom uda³o siê uruchomiæ front po³udniowy, to prawdopodobnie Europy by nie by³o w takim kszta³cie, w jakim dziêki Polakom ocala³a. Dlatego Bitwa ....

  Gor±cy temat ...
Uroczysto¶æ Wniebowziêcia Naj¶wiêtszej Maryi Panny

Na Jasnej Górze odbêd± siê g³ówne uroczysto¶ci Wniebowziêcia Naj¶wiêtszej Maryi Panny. Wezm± w nich udzia³ przedstawiciele Episkopatu Polski i p ....

  Gor±cy temat ...
Niezapomniany Prezent dla Sportowca

Wielka sala na si³owni wype³niona po brzegi przyrz±dami do treningu si³owego, pusta le¶na droga, prowadz±ca go przez malownicze 10 km biegowej rozgrzewki i wnêtrze kuch ....
 Aktualno¶ci
16/08 [TYLKO U NAS] Prof. J. Odziemkowski o Bitwie Warszawskiej: To by³ ogromny sukces, który w³a¶ciwie ocali³ pañstwo i naród takim, jakim jest
16/08 Prezydent zdecyduje w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego
16/08 2,5 proc. PKB na obronno¶æ? Prezydent: Jestem optymist±
16/08 [TYLKO U NAS] L. ¯ebrowski: Nasza historia sk³ada siê z dramatycznych sytuacji
15/08 Rzecznik Episkopatu: 15 sierpnia okazj± do dziêkczynienia za stulecie niepodleg³o¶ci Polski
15/08 Komercyjne loty w kosmos
15/08 [TYLKO U NAS] Prof. W. Wysocki: Bitwa Warszawska ma olbrzymie znaczenie cywilizacyjne
15/08 Uroczysto¶æ Wniebowziêcia Naj¶wiêtszej Maryi Panny
13/08 Niezapomniany Prezent dla Sportowca
 Duchowo¶æ, Religia, Ko¶ció³
16/08 ¯yæ w harmonii i pokoju
15/08 Francja: obchody Uroczysto¶ci Wniebowziêcia Naj¶wiêtszej Maryi Panny we Francji
15/08 Jak rozkapryszone dziecko...
15/08 EWANGELIA: Wniebowziêcie Naj¶wiêtszej Maryi Panny - uroczysto¶æ

 Waluty
Kursy ¶rednie walut NBP 2018-08-16
waluta
skup
sprzeda¿
¶redni
USD3.7386 3.8142 3.7764
GBP4.7745 4.8709 4.8227
EUR4.2557 4.3417 4.2987
 © Wszelkie prawa zastrze¿one - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: [email protected]


www.csz.gminagrybow.pl www.gosir.gminagrybow.pl wieliczka.eu - zaprasza Burmistrz Artur Kozio³   Limanowa   Muzeum   Wies³aw Janczyk - Pose³ na Sejm