بایگانی‌ها CS : GO - Zero Game

سرورهای CS:GO عمومی

سرورهای CS:GO عمومی Zero Game در خدمت بازیکنان: PUBLIC ۲۷۰۰۰:csgo.zero-game.ir ۱۸۵٫۸۸٫۱۵۴٫۲۴۱:۲۷۰۰۰ MATCH ۲۷۰۰۱:csgo.zero-game.ir ۱۸۵٫۸۸٫۱۵۴٫۲۴۱:۲۷۰۰۱ AIM-AWP-KNIFE ۲۷۰۰۲:csgo.zero-game.ir ۱۸۵٫۸۸٫۱۵۴٫۲۴۱:۲۷۰۰۲ DEATHRUN ۲۷۰۰۳:csgo.zero-game.ir ۱۸۵٫۸۸٫۱۵۴٫۲۴۱:۲۷۰۰۳

ادامه مطلب
1